Kulturreservat
Bevara värdefulla kulturpräglade landskap
Kulturreservat