Bygden

-Bergsmansbygden i Kopparbergslagen


Vika

Skuruhäll ligger på Oxebergs Råberg och är en knutpunkt i landskapet. Dit går gränsen för två län Gävleborgs och Dalarnas. Under 1600-talet var skogen värdefull och tvister uppstod hur gränsen egentligen gick. 1702 fick Kungl:Majt, landshövdingen i Dalarna baron Gripenhielm m.fl. i uppdrag att en gång för alla fastställa gränserna. De utvalde "en i ögonenfallande berghäll" och reste Skuruhällsröset.

Kniva är en liten by, halvägs mellan Vika och Hosjö. Den skiljer sig markant från de andra Vikabyarna. Det är en gammal industriort som uppstod under tidig medeltid med flera stora kopparhyttor, rostugnar och smedjor. Här fanns både ett tegelbruk och det välkända bageriet Vika-Bröd ända in på 1960-talet.

Vid Koparvet i Kniva börjar Dalkarlsleden. Leden användes förr av forkarlar från Siljansområdet, som arbetade vid Såghyttan. Leden fortsätter över bergen, längs Stentjärnsvägen och vidare till Såghyttan. Att gå leden är ganska krävande och man bör ha god tid på sig, det tar ett par timmar i lugn takt. Sotbo gamla fäbod, som ligger söderut längs leden är ett nästan urskogsartat område och är väl värt ett besök. Flera kolbottnar och kolarkojeruiner finns längs leden.

Kivnäbben, även kallad Svansbacke. Ute på näset finns lämningar efter en medeltida gård, odlingsrösen och spår efter tidigare odling. På udden finns ett mycket naturskönt område med en pelarsal av björkar.

Vika KyrkaMitt i Vika ligger gråstenskyrkan från slutet av 1400-talet. Delar av grunden är från en äldre stenkyrka. Den första kyrkan i Vika lär ha varit i trä och uppförts på slutet av 1200-talet. När kyrkan restaurerades upptäcktes överkalkade målningar från 1500-talet. Under putsen gömde sig även sångläktare, en sk gapskulle. Det hittades även en skatt bestående av träskulpturer från den katolska tiden.

KyrkbytjärnenKyrkbytjärn är en mycket näringsrik fågelsjö med skrattmåsar, sothönor och skäggdopping, kärrhökar, rördromar, änder, svanar, gäss, doppingar, vadare, fiskgjuse, sävsångare, vattenrall, hornugglor. Kyrktjärn är Falun mest betydelsefulla fågelsjö, både för häckande fåglar och för fåglar som passerar på vår- och höstflyttning.
BlåsänderDen rika tjärnen ingår i det europeiska nätverket av värdefulla naturområden som kallas Natura 2000. Detta innebär att Sverige åtagit sig att bevara områdets värden för fågellivet. Runt kyrktjärn går en ca 3 km lång markerad vandringsled. Efter leden finns tre olika fågeltorn som erbjuder bra observationsplatser. På västra sidan finns en slogbod med eldstad, på östra sidan kopior av sk blästerugnar i vilka man framställer järn ur myr- och sjömalm enligt forntida teknik. Längst ut i söder finns Gramsängs udd, en tallbeklädd åsrygg som går ut i tjärnen och är ett geologiskt naturreservat - rullstenssås. åsen är även en mycket vacker rast- och observationsplats.

På Fornäs udd ligger ett tiotal gravar i form av rösen och stensättningar. De påminner om sk norrländska kuströsen från bronsåldern (1500 -500 f Kr). Ett flertal gruvhål finns även här.

Rankhyttans HerrgårdRankhyttan är en bergfrälsegård (skattebefriad) med anor från 1500-talet där själva herrgården är bygd på gråstensvalv från medeltiden. Gården har haft många ägare, en av de mest kända var Anders Persson som var studiekamrat med Gustav Vasa. När Vasa flydde danska spejare sökte han hjälp hos Anders Persson. Då låg kopparhytta, såg, kvarn och benstamp vid bäcken och stora slaggvarp bredde ut sig över gården. Slaggen finns kvar idag men ligger under jorden. Under medeltiden togs malmen från Falu Koppargruva och under 1500-talet även från Kalvsbäckens gruva. Kungsladans är en trösklada från 1470-talet som redan 1668 blev klassad som riksmonument.

Strand eller Vika Strand var förr i tiden en viktig knutpunkt för transporter mellan Falun och Västerås och till Stockholm. Sveriges äldsta milsten från 1652 finns i Strand.

HagelsnäsEfter vägen mellan Vika Strand och Lövåsen ligger herrgården Hagelsnäs. Till Hagelnäs skapades på 1820-talet Såghyttan, med kopparframställning av malm från Tomtebo gruva i Stora Skedvi .

Nyhyttan nämns för första gången 1491. Här har funnits en skvaltkvarn och kopparhytta. På 1700-talet blev det modernt med anstalter. 1796 provades vattnet och en brunnsanläggning byggdes. I byn finns en medeltida lada uppförd av rundtimmer. Den gamla forvägen mellan Västerås och Falun passerade Nyhyttan.

KalvsbäckenI Kalvsbäcken finns gruvor med anor sedan 1200-talet. Det har funnits många ägare, bl a Anders Persson på Rankhyttan. Han kom i onåd hos konungen för påstådda konspirationer mot honom i samband med klockupproret och släkten Persson förlorade rättigheten till gruvan, samtidigt som han miste huvudet. Rättigheten återlämnades senare till Anders syster som stod för brytningen fram till 1549 då staten tog över. Den malm som utvanns var koppar och silver. På 1900-talet utvanns zink, bly och svavelkis.

Vid Lunån vittnar stenålderfynd om en av de äldsta byarna i Vika socken. Lämningar visar på en omfattande hytt- och kvarndrift vid Lunån. Idag är Lunån en by som präglas av småskaligt jordbruk.

Vid Såghytte kopparverk bedrevs 1830-1865 kopparsmältning och svaveltillverkning. När verksamheten inte längre var lönsam såldes allt på aktion 1867. Kvar finns grundstenar av hyttan, garhyttan, varm- och kallrostar samt stora slagghögar.

Under forntiden var trakten kring Runn och Vikasjön en av Dalarnas huvudbygder. Området kring Vikasjön och Kyrbytjärn är av Riksantikvarieämbetet klassat som riksintressant. Ett tiotal platser har påträffats med fynd från denna tid, t ex stenyxor och pilspetsar.

Källa: Vika - en plats att upptäcka, Vikabygdens intresseförening, Willy Olausson